hutnia.pl

przypisy*

* prace nad przypisami trwają. Prosimy o cierpliwość. 

 1. Adamczak Alicja, Dobosz Elżbieta, Gędłek Marcin, "Co pracownik i student szkoły wyższej o ochronie własności przemysłowej wiedzieć powinien", 2009 rok, wydawca: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 2. Adamczak Alicja, Gędłek Marcin, "Czerpiąc z przeszłości, kreuj przyszłość: wynalazki i patenty", Opracowanie na podstawie publikacji WIPO "Learn from the Past, Create the Future: Inventions and Patents",  2010 rok, wydawca: Krajowa Izba Gospodarcza;
 3. Barański Stanisław, "Dzieje bartnictwa w Puszczy Świętokrzyskiej w zarysie", 1979 rok, wydawca: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach;
 4. Bielenin Kazimierz, Radwan Mieczysław, "Badania nad starożytnym hutnictwem żelaza w rejonie Gór Świętokrzyskich w latach 1956 i 1957" K. , Materiały Archeologiczne I, 1959 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie; (do pobrania>>>)
 5. Bielenin Kazimierz, "Badania nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim w 1958 r.", Materiały Archeologiczne II, 1960 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;
 6. Bielenin Kazimierz, "Badania nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim w 1959 r.", Materiały Archeologiczne III, 1961 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie; (do pobrania >>>)
 7. Bielenin Kazimierz, "Starożytne hutnictwo świętokrzyskie", PTTK Zarząd Okręgu w Kielcach, 1960 rok, wydawca: Sport i Turystyka;
 8. Bielenin Kazimierz, "Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim 1960 i 1961 r." , Materiały Archeologiczne IV, 1963 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;
 9. Bielenin Kazimierz, "Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem żelaza w Górach Świętokrzyskich w 1962 r.", Materiały Archeologiczne V, 1964 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;
 10. Bielenin Kazimierz, "Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim prowadzonych w 1963 r.", Materiały Archeologiczne VI, 1965 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;
 11. Bielenin Kazimierz, "Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim w 1965 r.", Materiały Archeologiczne VIII, 1967 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;
 12. Bielenin Kazimierz, "Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim prowadzonych w 1966 r.", Materiały Archeologiczne IX, 1968 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;
 13. Bielenin Kazimierz, "Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim prowadzonych w 1967 r.", Materiały Archeologiczne X, 1969 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;
 14. Bielenin Kazimierz, "Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim prowadzonych w 1968 r.", Materiały Archeologiczne XI, 1970 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;
 15. Bielenin Kazimierz, "Rocznik Świętokrzyski.Tom III", 1972 rok, artykuł "Niektóre węzłowe zagadnienia starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego" wraz z komentarzami, wydawca: Wydawnictwo Lubelskie dla Kieleckiego Towarzystwa Naukowego;
 16. Bielenin Kazimierz, "Dymarski piec szybowy zagłebiony (typu kotlinkowego) w Europie starożytnej", Materiały Archeologiczne XIV, 1973 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie; (do pobrania  >>>);
 17. Bielenin Kazimierz, "Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich", 1974 rok, wydawca: PWN Warszawa-Kraków oraz KTN Kielce i TPGHiPS Kielce;
 18. Bielenin Kazimierz, "Dalsze badania stanowisk dymarskich w rejonie Gór Świętokrzyskich", Materiały Archeologiczne XVI, 1976 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;
 19. Bielenin Kazimierz, "Dalsze materiały dotyczące chronologii stanowisk dymarskich w Górach Świętokrzyskich", Materiały Archeologiczne XXI, 1981 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;
 20. Bielenin Kazimierz, "Rola wywiadu ustnego w inwentaryzacji archeologicznej stanowisk dymarskich", Materiały Archeologiczne XXIII, 1986 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;
 21. Bielenin Kazimierz, "Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich", 1974 rok, wydawca: Państwowe Wydawnictwa Naukowe;
 22. Bielenin Kazimierz, "Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich. Wydanie drugie, poszerzone i poprawione", 1992 rok, wydawca: KTN i TPGHiPS Kielce;
 23. Bielenin Kazimierz, "Igołomia - Góry Świętokrzyskie. Starożytne hutnictwo żelaza" artykuł w "150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie", 2000 rok,  wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;
 24. Bracha Krzysztof, "Legendy świętokrzyskie" praca zbiorowa, 2009 rok, wydawca: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 25. Brezillon M.,"Encyklopedia kultur pradziejowych", rok 1981, wydawca:Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe;
 26. Chodkowski S.,"Metalurgia żelaza w zarysie", 1953 rok, wydawca: Państwowe Wydawnictwa Techniczne;
 27. Czarnocki Jan, "Geologia Regionu Łysogórskiego w związku z zagadnieniem złoża rud żelaza w Rudkach", 1950 rok, wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa;
 28. Dejna K., "Izogłosy gwarowe na obszarze kieleckiego sektora Atlasu Gwar Polskich", 1991 rok, wydawca: Łodzkie Towarzystwo Naukowe;
 29. Domańska-Baer Alina, "Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien", 2009 rok, wydawca: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 30. Dudek Piotr, Włodarczyk Zbigniew, "Paralotniarstwo", 2006 rok, wydawca: Arete;
 31. Filonowicz P., "Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski. Arkusz Słupia Nowa", 1968 rok, Instytut Geologiczny, wydawca: Wydawnictwa Geologiczne;
 32. Fletcher. M, Lock G.R., "Archeologia w liczbach. Podstawy statystyki dla archeologów", 1995 rok, wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 33. Henderson G., "Wczesne średniowiecze", 1987 rok, wydawca: PWN;
 34. Hensel W., "Osadnictwo i budownictwo prapolskie", 1947 rok, wydawca: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik";
 35. Holewiński Stanisław,"Wstępne badania starożytnych żużli hutniczych skupionych na niektórych terenach Polski", Archiwum Hutnictwa, Tom I, z. 3, 1956 rok, Kraków;
 36. Jaskólski St., Poborski Cz., Goerlich E., "Złoże pirytu i rud żelaznych kopalni Staszic w Górach Świętokrzyskich", 1953 rok, wydawca: Wydawnictwa Geologiczne Warszawa;
 37. Jakubowski Stanisław, "Prasłowiańskie motywa architektoniczne", 1923 rok, wydawca: Orbis Kraków-Dębniki;
 38. Janowski J, Knihnicki R., Łędzki A., "Procesy redukcji związków żelaza w stanie stałym. Ćwiczenia obliczeniowe i laboratoryjne", 1987 rok, wydawca: Wydawnictwo AGH;
 39. Kaptur Kamil, "Starożytne hutnictwo żelaza nad Kamienną.Rejon Ostrowca Świętokrzyskiego w pierwszych wiekach naszej ery.", artykuł w "Tradycje i dziedzictwo przemysłowe na Ziemi Ostrowieckiej" 2010 rok, wydawca: Oddział Świętokrzyski PTTK im.St.Jeżewskiego w Ostrowcu Św.;
 40. Karbowniczek Mirosław, (red.), "Mieczysław Radwan w 120. rocznicę urodzin" praca zbiorowa, 2011 rok, wydawca: Wydawnictwa AGH;
 41. Kiraly Z., Klement Z., Solomosy F., Voros J., "Fitopatologia. Wybór metod badawczych", 1977 rok, wydawca: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne;
 42. Kosiorek Albin, "Holzvergaser faszinierende Technik. 41 Patentschriften" zbiór prac , dokumentacja 41 niemieckich patentów dotyczących generatorów gazu drzewnego, 2010 rok, wydawane w formie elektronicznej.>>>;
 43. Kozłowski Janusz K., Kozłowskiego Stefan K., "Człowiek i środowisko w pradziejach" praca zbiorowa, 1983 rok, wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe;
 44. Krawczyk-Tyrpa A., "Tabu w dialektach polskich", 2001 rok, wydawca: Akademia Bydgoska;
 45. Krzywicki L.,"Ustroje społeczno-gospodarcze w okresie dzikości i barbarzyństwa", 2003 rok, wydawca: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk;
 46. Kukawka Stanisław,"Przyczynki do dyskusji nad stanem archeologii polskiej", 2004 rok, wydawca: Wydawnictwo Mado;
 47. La Fontaine H., Zimemerman P., "Drewno zamiast benzyny", 2008 rok, wydawca: ZloteMysli.pl;
 48. Lock G.R., Fletcher. M,  "Archeologia w liczbach. Podstawy statystyki dla archeologów", 1995 rok, wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 49. Lutosławski J.,"Proces wypełniania formy i krzepnięcia metalu", 1975 rok, wydawca: 
 50. Łapott Janusz, "Pozyskiwanie żelaza w Afryce Zachodniej na przykładzie ludów masywu Atakora", 2008 rok, wydawca: Muzeum Miejskie w Żorach;
 51. Makiewicz T., "Formy kultu bóstw domowych na terenie Europy w starożytności", 1987 rok, wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza;
 52. Mańka Karol, "Fitopatologia leśna", 1960 rok, wydawca: PWRiL;
 53. Mielicka H.,"Kultura obyczajowa mieszkańców wsi kieleckiej XIX i XX wieku", 1995 rok, wydawca: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego;
 54. Mazanek E., "Metalurgia surówki", 1966 rok, wydawca: PWSZ;
 55. Mazanek T, Mamro K.,"Podstawy teoretyczne metalurgii żelaza", 1969 rok, wydawca: Wydawnictwo "Śląsk";
 56. Mazanek E., Sabela W., "Procesy spalania i wymiany ciepła w wielkim piecu",  1970 rok, wydawca: Wydawnictwo Śląsk; 
 57. Moszyński Kazimierz, "Kultura ludowa Słowian. Część I. Kultura materialna", 1929 rok, wydawca: Polska Akademja Umiejętności;
 58. Moszyński Kazimierz, "Kultura ludowa Słowian. Część II. Kultura duchowa", 1934 rok, wydawca: Polska Akademja Umiejętności;
 59. Moszyński Kazimierz, "Kultura ludowa Słowian. Część II. Tom II. Kultura duchowa", 1939 rok, wydawca: Polska Akademja Umiejętności;
 60. Moszyński Kazimierz, "Człowiek, wstęp do etnografii powszechnej i etnologii.", 1958 rok, wydawca: Wydawnictwo Ossolineum;
 61. Moszyński L.,"Wstęp do filologii słowiańskiej", 1984 rok, wydawca PWN;
 62. Mościski Włodzimierz, Pazdur Mieczysław F., "Podstawowe informacje dotyczące sposobu pomiaru, obliczenia i interpretacji wieku próbek organicznych ze świętokrzyskich piecowisk dymarskich, datowanych metodą C-14" , Materiały Archeologiczne XVI, 1976 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;
 63. Murza-Mucha Paweł, Ziemkiewicz J., "Człowiek i żelazo", 1967 rok, wydawca: Wydawnictwo "Iskry";
 64. Okoniewski S.,  "Technologia metali", Tom I-IV, 1975 rok, wydawca: WSiP;
 65. Orłoś H., "Barwne tablice najgroźniejszych chorób drzew leśnych", 1949 rok, wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa;
 66. Orzechowski Szymon, Suliga Ireneusz, (red.), "50 lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim. Archeologia - Metalurgia - Edukacja",  2006 rok, wydawca: Kieleckie Towarzystwo Naukowe;
 67. Orzechowski Szymon, "Zaplecze osadnicze i podstawy surowcowe starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego", 2007 rok, wydawca: Kieleckie Towarzystwo Naukowe;
 68. Ostoja-Zagórski Janusz, "Najstarsze dzieje ziem polskich", 2005 rok, wydawca: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej;
 69. Piaskowski Jerzy, "Rocznik Świętokrzyski.Tom III", 1972 rok, artykuł pt. "Wyroby żelazne kowali świętokrzyskich w okresie późnolateńskim i rzymskim, ich rozpowszechnianie i ocena jakości" wraz z komentarzami, wydawca: Wydawnictwo Lubelskie dla Kieleckiego Towarzystwa Naukowego;
 70. Piaskowski Jerzy, "Sprawozdanie z badań rudy, żużla i fragmentów łupek z Podchełmia, powiat Kielce, Gardzienic, powiat Lipsko oraz Jeleniowa i Starej Słupi, powiat Opatów", 1960 rok, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R.VIII, nr 4;
 71. Radwan Mieczysław, Bielenin Kazimierz, "Badania nad starożytnym hutnictwem żelaza w rejonie Gór Świętokrzyskich w latach 1956 i 1957" K. , Materiały Archeologiczne I, 1959 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie; (do pobrania>>>);
 72. Radwan Mieczysław, "Rudy, kuźnice i huty żelaza w Polsce", 1963 rok, wydawca: Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa;
 73. Ratajczak Tadeusz, Rzepa Grzegorz, "Polskie rudy darniowe", 2011 rok, wydawca: Wydawnictwa AGH Kraków;
 74. Rembalski Andrzej, Wójcik K. "Mieczysław Radwan. Życie i działalność", 1987 rok, wydawca: PTTK ZW Kielce;
 75. Reyman Tadeusz, "Na śladach rudnic. Igołomska "fabrica ferri" z okresu rzymskiego"  "Z otchłani wieków" Zeszyt 4 Lipiec-Sierpien 1952r, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Prehistoryczne, poznań 1952r.; (do pobrania>>>)
 76. Roździeński Walenty, "Officina ferraria, abo huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego", 1612 rok, wydawca Roman Pollack 1933r, wydanie wznowione w formie elektronicznej w 2009 roku przez wydawnictwo "Olimpprint" Leszczyński&Partners sp.k.;
 77. Różański Wacław, "Badania metaloznawcze fragmentów żelaznych pochodzących ze stanowiska 4 w Jeleniowie" 1960 rok, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom VIII;
 78. Rydzewski Jacek,"Kronika. Jubileusz prof.dr.hab. Kazimierza Bielenina - czterdzieści lat badań nad hutnictwem świętokrzyskim", Materiały Archeologiczne XXIX, 1996 rok, wydawca: Muzeum Archeologiczne w Krakowie;
 79. Sedlak Włodzimierz, "Człowiek i Góry Świętokrzyskie", 1993 rok, wydawca: Książka i Wiedza;
 80. Sedlak Włodzimierz, "Życie jest światłem", 1985 rok, wydawca: Instytut Wydawniczy PAX;
 81. Sedlak Włodzimierz, "Inną drogą", 1988 rok, wydawca: Instytut Wydawniczy PAX; 
 82. Studencki M., "Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski. Arkusz Starachowice", 1993 rok, wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny;
 83. Suliga Ireneusz, Orzechowski Szymon, (red.), "50 lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim. Archeologia - Metalurgia - Edukacja",  2006 rok, wydawca: Kieleckie Towarzystwo Naukowe;
 84. Syrokomski W.S., "Metody analizy rud żelaza i manganu", 1958 rok, wydawca: Wydawnictwo Geologiczne;
 85. Topolski J.,"Z dziejów narzędzi pracy. Od motyki do kombajnu", 1957 rok, wydawca: Wydawnictwo "Wiedza Powszechna";
 86. Trukszyn Alicja, "Legendy i podania świętokrzyskie", praca zbiorowa, 2009 rok, wydawca: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 87. Turbin K., Ojks G., "Metalurgia stali", 1956 rok, wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe;
 88. Weker Władysław, Karbowniczek Mirosław, Pańczyk Ewa "Badania wpływu własności fizycznych darniowej rudy żelaza na proces redukcji w piecu dymarskim" artykuł w "Nauka i Zabytki. Nauki Ścisłe w służbie archeologii, ochronie zabytków oraz historii", 2008 rok, wydawca: Panstwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie;
 89. Wójtowicz J.,"Charakterystyka fonetyczna gwar między Wisła,Sanem,Wisłokiem i Wisłoką", 1966 rok, wydawca: Komitet Językoznawstwa PAN;
 90. "Encyklopedia Techniki. Matalurgia", praca zbiorowa, 1978 rok, wydawca: Wydawnictwo Śląsk;
 91. "Literatura ludowa", Rozprawy i prace naukowe, 1957 rok, wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze zakład im.Ossolińskich;